Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.
Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Stellar Cyber ​​Open XDR - logo

Spis treści

SIEM vs SOAR: kluczowe różnice

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM) oraz orkiestracja, automatyzacja i reagowanie na potrzeby bezpieczeństwa (SOAR) pełnią różne, choć nakładające się role w ramach cyberbezpieczeństwa. Z jednej strony platformy SIEM zapewniają głęboki wgląd w potencjalne zagrożenia cybernetyczne poprzez agregację i analizę danych dotyczących bezpieczeństwa z różnych źródeł. Ich podstawową funkcją jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń poprzez szczegółową analizę logów i danych bezpieczeństwa. Z drugiej strony technologie SOAR znajdują się dalej od pozyskiwania logów SIEM i zapewniają zautomatyzowaną analizę, której celem jest szybkie ustalanie priorytetów i reagowanie na oznaczone incydenty bezpieczeństwa.

Wybierając pomiędzy SIEM a SOAR, organizacje muszą wziąć pod uwagę swoje specyficzne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, charakter i wielkość zagrożeń, na jakie napotykają, a także istniejącą infrastrukturę cyberbezpieczeństwa. Decyzja ta nie dotyczy tylko wyboru technologii, ale strategicznego dostosowania jej do ogólnej strategii bezpieczeństwa organizacji i wymagań operacyjnych.

W tym artykule omówione zostaną mocne i ograniczenia obu narzędzi oraz to, w jaki sposób połączenie możliwości SIEM i SOAR może pomóc organizacjom wykorzystać siłę analizy danych z szybkością automatyzacji.

Co to jest SIEM i jak działa?

Rozwiązania SIEM reprezentują wyrafinowane podejście do cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw. W swojej istocie systemy SIEM funkcjonują jako zaawansowane narzędzia monitorujące, agregujące i analizujące dane z niezliczonych źródeł w infrastrukturze IT organizacji. Dotyczy to urządzeń sieciowych, serwerów, kontrolerów domen, a nawet rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo punktów końcowych. Zbierając dzienniki, dane o zdarzeniach i informacje kontekstowe, SIEM zapewnia scentralizowany, kompleksowy obraz krajobrazu bezpieczeństwa organizacji. Ta agregacja ma kluczowe znaczenie dla wykrywania wzorców i anomalii wskazujących na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, takie jak próby nieautoryzowanego dostępu, aktywność złośliwego oprogramowania lub zagrożenia wewnętrzne.

Siła rozwiązania SIEM leży w jego zdolności do korelowania różnych danych. Stosuje złożone algorytmy i reguły do ​​przesiewania ogromnych ilości danych, identyfikując potencjalne incydenty bezpieczeństwa, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone w izolowanych systemach. Korelację tę wzmacnia wykorzystanie kanałów analizy zagrożeń, które dostarczają aktualnych informacji o znanych zagrożeniach i lukach w zabezpieczeniach, umożliwiając SIEM rozpoznawanie nowych lub wyrafinowanych ataków. Co więcej, zaawansowane systemy SIEM wykorzystują techniki uczenia maszynowego, aby adaptacyjnie rozpoznawać nowe wzorce szkodliwej aktywności, stale ulepszając w ten sposób możliwości wykrywania zagrożeń.

Po zidentyfikowaniu potencjalnego zagrożenia system SIEM generuje alerty. Alertom tym przydziela się priorytety na podstawie powagi i potencjalnego wpływu incydentu, dzięki czemu analitycy bezpieczeństwa mogą skupić swoją uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Ta funkcja ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu zmęczeniu alertami – częstemu wyzwaniu, w przypadku którego analitycy są przytłoczeni dużą liczbą powiadomień. Oprócz wykrywania zagrożeń rozwiązania SIEM oferują rozbudowane funkcje raportowania i zarządzania zgodnością. Mogą generować szczegółowe raporty do analiz wewnętrznych lub audytów zgodności, wykazujące zgodność z różnymi standardami regulacyjnymi, takimi jak RODO, HIPAA lub PCI-DSS. Ta możliwość raportowania jest niezbędna dla organizacji, które muszą przedstawić dowody stosowania środków bezpieczeństwa i procedur reagowania na incydenty.

Co więcej, systemy SIEM ułatwiają analizę kryminalistyczną w następstwie incydentu bezpieczeństwa. Zachowując szczegółowe logi i udostępniając narzędzia do analizy tych danych, SIEM pomagają odtworzyć sekwencję zdarzeń prowadzących do naruszenia. Analiza ta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zrozumienia, w jaki sposób doszło do naruszenia, ale także dla ulepszenia środków bezpieczeństwa, aby zapobiec przyszłym incydentom.

Co to jest SOAR i jak działa?

Rozwiązania SOAR oferują transformacyjne podejście do operacji związanych z cyberbezpieczeństwem, usprawniając i zwiększając efektywność zespołów ds. bezpieczeństwa. U podstaw rozwiązania SOAR integruje się różne narzędzia i procesy bezpieczeństwa, organizując je w spójny, zautomatyzowany przepływ pracy. Integracja ta umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa wydajniejsze i skuteczniejsze zarządzanie zagrożeniami oraz reagowanie na nie. Automatyzując rutynowe zadania i standaryzując procedury reagowania, SOAR minimalizuje obciążenie pracą ręczną, umożliwiając analitykom skupienie się na bardziej złożonych zadaniach. Aspekt automatyzacji rozciąga się od prostych zadań, takich jak blokowanie adresów IP lub tworzenie zgłoszeń, po bardziej złożone, takie jak wykrywanie zagrożeń i wzbogacanie danych. Ta automatyzacja podlega predefiniowanym regułom i schematom, zapewniając spójność i szybkość reakcji na incydenty bezpieczeństwa.

Oprócz automatyzacji rozwiązanie SOAR zapewnia platformę do zarządzania incydentami i reagowania na nie. Zbiera i agreguje alerty z różnych narzędzi bezpieczeństwa, takich jak systemy SIEM, platformy ochrony punktów końcowych i źródła informacji o zagrożeniach. Konsolidując te informacje, SOAR umożliwia bardziej skoordynowaną reakcję na incydenty. Zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa narzędzia do zarządzania przypadkami, w tym do śledzenia, zarządzania i analizowania incydentów związanych z bezpieczeństwem od ich powstania do rozwiązania. Ten scentralizowany pogląd ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia szerszego kontekstu incydentu i pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Co więcej, platformy SOAR często zawierają zaawansowane funkcje analityczne i uczenia maszynowego, które pomagają w identyfikowaniu wzorców i korelacji w danych, pomagając w wykrywaniu wyrafinowanych zagrożeń.

Usprawniając procedury reagowania i zapewniając kompleksową platformę do zarządzania incydentami, rozwiązanie SOAR znacząco zwiększa zdolność organizacji do szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, zmniejszając tym samym potencjalny wpływ na organizację.

SIEM vs SOAR: 9 kluczowych różnic

Podstawowe różnice w funkcjach pomiędzy systemami SIEM i SOAR leżą przede wszystkim w ich podejściu. Systemy SIEM są nastawione na wszechstronną agregację, analizę i generowanie alertów danych. Ich kluczowe funkcje obejmują gromadzenie i korelację logów z różnych źródeł, monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz generowanie alertów w oparciu o predefiniowane reguły i wzorce. To skupienie się na analizie danych sprawia, że ​​SIEM jest niezbędny do wykrywania zagrożeń i raportowania zgodności, ponieważ zapewnia szczegółowe informacje i ścieżki audytu niezbędne do przestrzegania przepisów.

Natomiast rozwiązania SOAR kładą nacisk na automatyzację i orkiestrację procesów bezpieczeństwa. Kluczowe cechy SOAR obejmują integrację z różnymi narzędziami bezpieczeństwa w celu automatyzacji reakcji na zidentyfikowane zagrożenia, wykorzystanie podręczników do standaryzacji procedur reagowania oraz możliwość wydajnego zarządzania i śledzenia incydentów. W przeciwieństwie do SIEM, który wymaga bardziej ręcznej interwencji w celu zbadania i zareagowania, SOAR zmniejsza obciążenie pracą ręczną poprzez automatyzację, umożliwiając zespołom ds. bezpieczeństwa skupienie się na analizie strategicznej i podejmowaniu decyzji. To rozróżnienie funkcjonalności pozycjonuje SOAR jako narzędzie zwiększające efektywność operacyjną i szybkość obsługi incydentów bezpieczeństwa, zamiast skupiać się głównie na wykrywaniu i zgodności, jak ma to miejsce w przypadku SIEM.

Poniższe porównanie SIEM i SOAR pokazuje, jak każde narzędzie działa w ramach szerszego stosu technologii:

Cecha

SIEM

SZYBOWAĆ

#1. Funkcja podstawowa

Agreguje i analizuje dane dotyczące bezpieczeństwa z różnych źródeł w celu wykrycia zagrożeń.

Automatyzuje i koordynuje przepływy pracy związane z bezpieczeństwem w celu skutecznego reagowania na zagrożenia.

#2. Gromadzenie i agregacja danych

Gromadzi i koreluje dzienniki i zdarzenia z urządzeń sieciowych, serwerów i aplikacji.

Integruje się z różnymi narzędziami i platformami bezpieczeństwa w celu gromadzenia alertów i danych o zdarzeniach.

#3. Wykrywanie zagrożeń

Używa reguł i algorytmów do wykrywania anomalii i potencjalnych incydentów bezpieczeństwa.

Opiera się na danych wejściowych z SIEM i innych narzędzi do wykrywania; skupia się bardziej na reakcji.

#4. Reagowania na incydenty

Generuje alerty na podstawie wykrytych zagrożeń w celu ręcznego zbadania.

Automatyzuje reakcje na incydenty bezpieczeństwa, korzystając z predefiniowanych scenariuszy i przepływów pracy.

#5. Automatyzacja

Ograniczone do analizy danych i generowania alertów.

Rozbudowane, automatyzujące rutynowe zadania i standaryzujące procesy reakcji na incydenty.

#6. Integracja z innymi narzędziami

Integruje się z różnymi narzędziami IT i bezpieczeństwa do gromadzenia danych.

Możliwości głębokiej integracji z narzędziami bezpieczeństwa w celu skoordynowanych działań reagowania.

#7. Zgodność i raportowanie

Silny w zarządzaniu zgodnością; generuje raporty na potrzeby wymogów regulacyjnych.

Mniej skupiony na zgodności; więcej na temat efektywności operacyjnej i zarządzania reagowaniem.

#8. Interakcja z użytkownikiem

Wymaga dalszej ręcznej interwencji w celu zbadania alertów i zareagowania na nie.

Redukuje liczbę zadań wykonywanych ręcznie poprzez automatyzację, pozwalając skupić się na kwestiach bezpieczeństwa wyższego poziomu.

#9. Możliwości kryminalistyczne

Zapewnia szczegółowe dzienniki i dane do analizy kryminalistycznej po incydencie.

Ułatwia śledzenie i analizę incydentów; mniejszy nacisk na szczegółowe przechowywanie danych.

SIEM Plusy i minusy

Systemy SIEM, kluczowe we współczesnych strategiach cyberbezpieczeństwa, oferują szereg korzyści, ale wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Zrozumienie zalet i wad SIEM jest niezbędne, aby organizacje mogły efektywnie wykorzystać swoje możliwości.

Zalety SIEM-a

Ulepszone wykrywanie zagrożeń

Jedną z głównych zalet SIEM są ulepszone możliwości wykrywania zagrożeń. Agregując i analizując dane z różnych źródeł, systemy SIEM zapewniają kompleksowy obraz stanu bezpieczeństwa organizacji. To całościowe podejście umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą pozostać niezauważone w izolowanych systemach.

Zarządzanie zgodnością

SIEM znacząco pomaga w zarządzaniu zgodnością. Automatycznie zbiera i przechowuje logi z różnych systemów, co jest niezbędne do spełnienia wymogów regulacyjnych, takich jak RODO, HIPAA, czy PCI-DSS. Ta funkcja nie tylko zapewnia zgodność, ale także upraszcza proces audytu.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Systemy SIEM oferują monitorowanie w czasie rzeczywistym sieci i systemów organizacji. Ciągły nadzór ma kluczowe znaczenie dla szybkiego identyfikowania i łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa, a tym samym ograniczania potencjalnego wpływu naruszeń.

Analiza kryminalistyczna

W przypadku incydentu bezpieczeństwa SIEM dostarcza cenne dane do analizy kryminalistycznej. Szczegółowe logi i informacje kontekstowe pomagają zrozumieć charakter ataku i metody atakującego, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania przyszłym naruszeniom.

Wady SIEM-a

Złożoność i intensywność zasobów

Wdrażanie systemu SIEM i zarządzanie nim może być złożone i wymagać dużych zasobów. Wymaga wykwalifikowanego personelu, który dopracuje zasady i algorytmy oraz zinterpretuje duże ilości generowanych danych. Ta złożoność może stanowić znaczną przeszkodę, zwłaszcza dla mniejszych organizacji z ograniczonymi zasobami IT.

Przeciążenie alertu

Jednym ze znaczących ograniczeń SIEM jest możliwość przeciążenia alertów. Jeśli ustawienia alertów zostaną wprowadzone przypadkowo, system może wygenerować wiele alertów dla pojedynczych zdarzeń niskiego ryzyka – te fałszywe alarmy prowadzą do zmęczenia pracowników ochrony. Może to skutkować przeoczeniem lub opóźnioną reakcją na krytyczne alerty i bezpośrednio przyczynia się do wypalenia zawodowego pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Koszty:

Koszt wdrożenia i utrzymania systemu SIEM może być znaczny. Obejmuje to koszt samego oprogramowania, a także infrastruktury i personelu potrzebnego do jego skutecznej obsługi.

Skalowalność i konserwacja

W miarę rozwoju organizacji skalowanie systemu SIEM w celu dopasowania do jej zmieniających się potrzeb w zakresie bezpieczeństwa może stanowić wyzwanie. Nadążanie za szybko zmieniającym się krajobrazem cyberbezpieczeństwa i utrzymanie efektywności systemu wymaga ciągłych aktualizacji i dostosowań.

Chociaż systemy SIEM zapewniają znaczne korzyści w zakresie zwiększania bezpieczeństwa, konsekwencje w zakresie zgodności, monitorowania w czasie rzeczywistym i analizy kryminalistycznej mogą być znaczące. Organizacje rozważające SIEM muszą dokładnie rozważyć wszystkie zalety i wady, aby mieć pewność, że będą w stanie w pełni wykorzystać korzyści, jednocześnie łagodząc ograniczenia.

SOAR Plusy i minusy

Rozwiązania SOAR szybko stały się integralną częścią zaawansowanych strategii cyberbezpieczeństwa, oferując unikalne korzyści w obliczu specyficznych wyzwań SIEM. Zrozumienie ich może mieć kluczowe znaczenie dla organizacji w kształtowaniu infrastruktury bezpieczeństwa.

SOAR Plusy

Automatyzacja procesów bezpieczeństwa

Najważniejszą zaletą SOAR jest jego zdolność do automatyzacji rutynowych i powtarzalnych zadań. Ta funkcja nie tylko przyspiesza reakcję na incydenty związane z bezpieczeństwem, ale także uwalnia cenny czas analityków bezpieczeństwa, który może skupić się na bardziej złożonych i strategicznych zadaniach. Ten poziom automatyzacji jest odrębną cechą odróżniającą SOAR od SIEM, który w większym stopniu koncentruje się na generowaniu alertów.

Ulepszona reakcja na incydenty

Platformy SOAR przodują w koordynowaniu i usprawnianiu procesu reagowania na incydenty. Korzystając z predefiniowanych scenariuszy i przepływów pracy, SOAR zapewnia, że ​​reakcje na incydenty bezpieczeństwa są spójne, wydajne i skuteczne. Taka orkiestracja zapewnia skoordynowane podejście do zarządzania incydentami, które jest mniej powszechne w innych rozwiązaniach.

Możliwości integracji

Rozwiązania SOAR oferują solidną integrację z szeroką gamą narzędzi i systemów bezpieczeństwa, tworząc ujednolicone ramy obronne. Te wzajemne powiązania pozwalają na bardziej wszechstronne i spójne podejście do bezpieczeństwa, w którym informacje i działania mogą być bezproblemowo udostępniane pomiędzy różnymi narzędziami, zwiększając ogólną skuteczność stanu bezpieczeństwa organizacji.

Wady SOAR

Złożoność konfiguracji i dostosowywania

Wdrożenie rozwiązania SOAR może być złożone i wymagać znacznego wysiłku w zakresie konfigurowania i dostosowywania przepływów pracy i podręczników. To dostosowanie jest niezbędne, aby system SOAR był zgodny z konkretnymi procesami i polityką bezpieczeństwa organizacji, i wymaga poziomu wiedzy specjalistycznej, który może nie być dostępny we wszystkich organizacjach.

Zależność od wysokiej jakości danych wejściowych

Skuteczność rozwiązania SOAR w dużym stopniu zależy od jakości danych wejściowych otrzymywanych z innych narzędzi bezpieczeństwa. Jeśli napływające dane są niedokładne lub niewystarczające, automatyczne odpowiedzi i analizy generowane przez SOAR mogą być nieskuteczne, co może prowadzić do potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Potencjalne nadmierne poleganie na automatyzacji

Automatyzacja jest kluczową siłą SOAR, ale istnieje ryzyko nadmiernego polegania na zautomatyzowanych procesach. Może to potencjalnie prowadzić do sytuacji, w których nietypowe lub wyrafinowane zagrożenia wymagające analizy przez człowieka mogą zostać przeoczone lub nieodpowiednio zaadresowane.

Chociaż rozwiązania SOAR oferują znaczne korzyści w zakresie automatyzacji, lepszej reakcji na incydenty i możliwości integracji, ich złożoność i zależność od jakości danych wejściowych są ważnymi czynnikami, które organizacje biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o integracji SOAR.

Wykorzystywanie tego, co najlepsze z obu światów

Kiedyś SIEM był postrzegany jako narzędzie dla organizacji, które potrzebowały w pełni kompleksowego wglądu w swój stan bezpieczeństwa, wymagania dotyczące zgodności i analizę zagrożeń. Z drugiej strony SOAR został nazwany bardziej odpowiednim dla organizacji, które potrzebują usprawnionego przepływu pracy. Jednak obecnie – przy ogromnej różnorodności nowoczesnej infrastruktury hybrydowej – często można spotkać organizacje integrujące możliwości SOAR z istniejącymi systemami SIEM w celu zwiększenia swojej ogólnej wydajności i możliwości reagowania. Łącząc możliwości SIEM i SOAR, organizacje mogą wykorzystać to, co najlepsze z obu światów.
Przewiń do góry