Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Là gì Mở XDR?

XDR mở cho phép nhóm bảo mật bảo vệ môi trường đám mây, tại chỗ và CNTT/OT của họ từ một nền tảng duy nhất mà không thay đổi ngăn xếp bảo mật hiện có của họ.

Trường hợp cho Mở XDR

XDR mở nổi lên để đáp ứng các thách thức về hoạt động bảo mật ngày nay

Sản phẩm khó sử dụng

Không đủ người